Välis- ja julgeolekupoliitika

  • Ukraina peab võitma!
  • Euroopa peab olema sõjaliselt võimekas ja strateegiliselt autonoomne
  • Euroopa peab leidma liitlasi ja looma koalitsioone
  • Laienemine peab muutma Euroopat tugevamaks

     

Üha pingete- ja kriisiderohkemas maailmas on Euroopa Liit rahvusvahelisele õigusele ja kokkulepitud reeglitele rajatud üleilmse korra üks kõige kindlamaid nurgakive. Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika eesmärk peab jätkuvalt olema Euroopa julgeoleku kindlustamine ning eurooplaste heaolu ja turvatunde tagamine. Selleks peavad Euroopa Liit ja selle liikmesriigid senisest oluliselt rohkem panustama Euroopa suutlikkusse rääkida kaasa ülemaailmses arengus ja lahendada kriise nii meie maailmajao lähiümbruses kui ka kaugemal.

Mille eest seisame:

Venemaa poliitika oma naabrite suunal on aastakümneid olnud agressiivne, revanšistlik ja ekspansionistlik ning jääb selliseks ka nähtavas tulevikus. Venemaa võidul agressioonisõjas Ukraina vastu oleksid hävitavad tagajärjed mitte üksnes Ukraina riigi ja rahva, vaid kogu Euroopa julgeoleku ja rahvusvahelisel õigusel rajaneva maailmakorra jaoks. Me ei tohi lasta sel juhtuda. Euroopa Liit koos demokraatlike liitlaste ja partneritega peab tegema kõik, et aidata Ukrainal see sõda võimalikult kiiresti võita.

* Seisame selle eest, et Euroopa Liit ja NATO liitlased suurendaksid Ukrainale antavat abi, sh nii relvi ja laskemoona kui ka rahalist, humanitaar- ja taasteabi, ning tagaksid, et antav abi oleks pidev ja katkematu ning vastaks Ukraina vajadustele.

* Toetame Venemaa vastaste sanktsioonide karmistamist tasemeni, mis isoleerib Vene majanduse määrani, mis otsustavalt nõrgestab tema võimet pidada sõda Ukrainas. Peame väga oluliseks õiguslikult pädeva lahenduse leidmist, et võtta Venemaa külmutatud varad kasutusele Ukraina majanduse taastamiseks.

* Aitame Ukrainat ja pädevaid rahvusvahelisi organisatsioone (sh Rahvusvaheline Kriminaalkohus) agressori poolt Ukrainas toime pandud sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude uurimisel, tõendusmaterjalide kogumisel ja süüdlaste kohtu ette toomisel ning hoiame initsiatiivi rahvusvahelise tribunali loomiseks, et võtta vastutusele agressioonikuriteo eest vastutavad Venemaa liidrid.

Külma sõja järel maad võtnud petlik turvatunne on lubanud Euroopa riikidel mitme aastakümne vältel vaadata läbi sõrmede puudulikule valmisolekule täiemahulisteks sõjalisteks kriisideks. Pikaajalised ebapiisavad investeeringud tähendavad praegu, et mitmes julgeoleku võtmevaldkonnas on tekkinud või tekkimas ebaterve sõltuvus või ohtlik tehnoloogiline mahajäämus kolmandatest riikidest. Samuti on Venemaa agressioon Ukraina vastu toonud ilmsiks mitmeid võimelünki ja osutanud, et olemasolevatest relvastuse ja laskemoona varudest ei piisa Ukraina abistamiseks vajalikus mahus ega ka Euroopa Liidu kaitsmiseks kõigi ohustsenaariumide puhul. Peame Euroopa Liidu võimekuse ja strateegilise autonoomia tagamist ülioluliseks.

* Toetame Euroopa Liidu Kaitsevoliniku ametisse nimetamist Euroopa Liidu Komisjoni järgmises koosseisus. Kaitsevoliniku vastutusalas peavad olema kõik Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsevaldkonna algatused ja instrumendid ning piisavad eelarvevahendid nende ellu viimiseks.

* Seisame selle eest, et liikmesriigid suurendaksid kaitse-eelarveid ja tagataks kõigi Euroopa Liidu ühiste kaitseinstrumentide piisav rahastamine.

* Toetame kokkulepitud võimearendusprojekte, et tagada Euroopa Liidu suutlikkus läbi viia sõjalisi operatsioone strateegilises kompassis väljendatud ambitsiooni tasemel, sõltumata sealjuures kolmandate riikide osalusest ja nende pakutavatest võimetest.

* Seisame selle eest, et Euroopa kaitsetööstusettevõtetele antavad tellimused ja nende ligipääs rahastusele oleks piisav, et suurendada ja taaskäivitada tootmist valdkondades, kus praegu eksisteerivad suurimad võimelüngad, sh suurekaliibrilise laskemoona tootmises.

* Toetame ühiseid investeeringuid kaitseinnovatsiooni ning teadus- ja arendustegevusse, et tagada Euroopa konkurentsivõime kõrgtehnoloogilistes võimevaldkondades, pidades seejuures silmas, et tehisintellektil põhinevate relvasüsteemide arendamine ja kasutamine toimuks vastutustundlikult.

* Peame oluliseks sõltuvuse vähendamist Hiinast ja teistest mittedemokraatlikest riikidest julgeoleku seisukohalt olulistes strateegilistes tehnoloogiavaldkondades, piirata Hiina investeeringuid Euroopa Liidu riikide strateegilisse taristusse ja tööstusesse, vähendamaks julgeolekuriske ja vältimaks ohtlikku tehnoloogilist, majanduslikku ja poliitilist sõltuvust.

Tulemaks toime tõusvate totalitaarsete režiimide poolt esitatavate väljakutsetega, peab Euroopa Liit tegema koostööd meiega samu väärtusi ja huve jagavate liitlaste ja partneritega. Euroopa lähimateks koostööpartneriteks kõigis kriisides jäävad Ameerika Ühendriigid ja NATO liitlased ning teised demokraatlikud riigid, aga kui soovime suurendada Euroopa Liidu globaalset mõjukust, peame suutma leida ja hoida liitlasi ja kaasamõtlejaid kõikjal maailmas ning mõistma kõigi oma partnerite õiguspäraseid huve ja ootusi.

* Toetame Euroopa Liidu juhtiva rolli säilitamist ja kinnistamist rahvusvahelises arengukoostöös ja humanitaarabi andmisel.

* Lähtume arengukoostöös ning poliitiliste ja kaubandussuhete arendamisel inimõiguste kaitsmise ja edendamise põhimõttest.

* Kooskõlastame oma tegevusi, et leida optimaalne rollijaotus ja vältida ebavajalikku dubleerimist NATO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega globaalsete kriiside lahendamisel.

* Toetame tihedat koostööd Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi ja teiste strateegiliste liitlastega kõigis rahvusvahelistes organisatsioonides, kooskõlastades ja võimalusel ühitades oma positsioone näiteks rahvusvaheliste sanktsioonide vallas.

* Seame Iisraeli-Palestiina konfliktis eesmärgiks kahe riigi lahenduse, mõistame karmilt hukka antisemitismi, Hamasi terrorirünnakud ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivalla, toetame Iisraeli õigust oma riiki ja rahvast kaitsta ning nõuame, et seda tehtaks üksnes rangelt rahvusvahelist humanitaarõigust järgides ja põhjustamata ebaproportsionaalselt suuri tsiviilohvreid.

Euroopa Liidu laienemispoliitika on läbi selle ajaloo olnud üks suuremaid edulugusid, mille tähendust eurooplaste igapäevasele heaolule ja kogu kontinendi poliitilisele stabiilsusele on võimatu üle hinnata. Ehkki Türgi liitumisprotsess on sealsete siseriiklike arengute tõttu praeguseks sisuliselt külmutatud, ootavad Euroopa Liiduga ühinemist kandidaatriigid Lääne-Balkanilt ning Ukraina, Moldova ja Gruusia. Nende riikide ja nende kodanike jaoks tähendab integratsioon Euroopa Liiduga mitte üksnes parimat võimalust parandada inimeste igapäevast elujärge, vaid ka ainsat tõsiseltvõetavat kaitsegarantiid eksistentsiaalsete välisohtude eest.

Selleks et laienemisprotsess saaks jätkuda ladusalt ja tõrgeteta ning viisil, mis tugevdab nii praeguste liikmete kui ka liituda soovivate riikide julgeolekut ja ühiskondlikku jõukust, peavad kandidaatriigid:

* tõestama, et nad on kindlalt ja püsivalt pühendunud Euroopa Liidu alusväärtuste – vabaduse, demokraatia ja õigusriikluse – järgimisele;

* reformima oma seadusandlust, riigistruktuure ja majandust nii, et olla liitumishetkest alates suuteline toimima Euroopa ühisturu täieõigusliku liikmena ning täitma selle reegleid ja standardeid;

* joonduma juba kandidaatriigina Euroopa Liidu ühtse välis- ja julgeolekupoliitikaga ning kohaldama Euroopa Liidu rakendatavaid sanktsioone.

Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peavad:

* toetama kandidaatriike nende riigistruktuuride, majanduse ja seadusandluse reformimisel, et aidata neil võimalikult kiiresti saavutada reaalne liitumisvalmidus;

* hoiduma liitumiseks vajalikud kriteeriumid täitnud kandidaatide liikmesuse blokeerimisest sisepoliitilistel põhjustel või kahepoolsete erimeelsuste tõttu;

* reformima Euroopa Liitu ja selle otsustusmehhanisme ning struktuure viisil, mis tagab Euroopa Liidu suutlikkuse tõrgeteta toimida ka enam kui kolmekümmet riiki hõlmava ühendusena, seadmata samas laienemist vahetusse sõltuvusse liidu struktuuride ja aluslepingute reformimisest.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Sõjaliselt tugevam ja poliitiliselt julgem Euroopa on täna ka Eesti huvides. Euroopa peab julgema ja suutma võtta endale moraalse liidripositsiooni reeglitepõhise maailmakorra hoidmisel ja kaitsmisel.”

 

Sven Mikser, Eesti saadik Euroopa Parlamendis