Põllumajandus

  • Tugevam ja kaasaegsem põllumajandus
  • Võrdsemad toetused ja vähem bürokraatiat
  • Põllumajanduse ja toidujulgeoleku jätkusuutlikkus

Mille eest seisame:

Tugevdame ja kaasajastame Euroopa Liidu ühist põllumajanduspoliitikat eesmärgiga tagada kohaliku toidutootmise konkurentsivõime, maakogukondade õiglane elatustase ning puhta, kvaliteetse ja ohutu kodulähedase toidu kättesaadavus Eesti inimestele.

Euroopa põllumajandus peab muutuma sidusaks ja jätkusuutlikuks pikaajalise visiooniga terviklikuks strateegiaks, mis on kooskõlas Euroopa Liidu strateegia „talust taldrikule“ rakendamise eesmärkidega. Tarbija peab teadma, millisest talust või põllumajandusettevõttest on tema tarbitav toit pärit ning kuidas see on toodetud. Tarbija peab saama olla kindel, et toidu tootmisel on kasutatud ressursse sihipäraselt ja optimaalselt.

Tagame maakogukondade tugevdamise ja õiglase elatustaseme, et konkurentsivõimelised töökohad ja kodu lähedal toodetud puhas toit oleksid igale inimesele kättesaadavad.

* Kaitseme Euroopas Eesti toidutootmist ja seisame erisuste eest, mis tagavad kohaliku tootmise konkurentsivõimelisuse.

* Tagame Eesti ettevõtjate võrdse kohtlemise toidutootmisele kohalduvate piirangute rakendamisel, võttes arvesse Eesti lähtepositsiooni ja sellest tulenevalt vajalikke erisusi.

* Viime Eesti põllumeeste toetused vähemalt Euroopa Liidu keskmise tasemeni.

* Võtame eesmärgiks bürokraatia vähendamise, eeskätt toetuste taotlemisel, toimivate IT-lahenduste arendamise ja rakendamise kaudu.

* Toetame maksuerisusega erimärgistatud vedelkütuse kasutamise jätkumist põllumajanduses ja kalanduses.

Euroopa metsi, merd, vett, mulda, õhku, tolmeldajaid ja loomaliike tuleb kaitsta ja taastada, et meil oleks elurikas keskkond, parem tervis, vastupidavad ökosüsteemid ja rohelised linnad. Leiame ja hoiame tasakaalu põllumajanduse ning loodushoiu vahel, kasutame innovatsiooni, et suunata ressursse optimaalselt ja toetame tarka majandamist.

Toetusmeetmete suunamisel tuleks eeskätt silmas pidada ühtse põllumajanduspoliitika suuri eesmärke, sh tagada toidutootmise jätkusuutlikkus ja kompenseerida keskkonnakaitseliste tegevuste elluviimine. Soodustada tuleb põlvkondade vahetumise toetamist ning põllumajandussektori kvalifikatsiooni ja teadmiste kaasajastamist.

* Tagame toidujulgeoleku, aitame kaasa looduse taastumisele ja kliimamuutuste leevendamisele Euroopa Liidu ühise põllumajandus-, toidu- ja kalanduspoliitika (CAP) tugevdamise kaudu.

* Rakendame pikaajalist maaelu arengu strateegiat, mis tagab toidutootmise vastupanuvõime majanduslikele ja kliimaprobleemidele, pakub alustavatele põllumeestele laiapõhjalist toetuste paketti ning tagab konkurentsivõimelised elu- ja töötingimused maapiirkondades. Pakume suuremat Euroopa Liidu rahalist toetust noorte põllumajandustootjate maale elama asumiseks ja krediidile juurdepääsu tagamiseks.

* Seisame selle eest, et Eestis säiliks kasutuses olev põllumaa ja selle kaudu maapiirkondade elujõulisus ja kohaliku toidu kättesaadavus.

* Hoolitseme Euroopa metsade, merede, vee ja pinnase hea seisundi säilimise ja taastamise eest, laiendame metsaalasid maadel, mis ei sobi toidu tootmiseks ning tagame jätkusuutliku metsanduse ja loodusvarade kaitse.

* Edendame jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist Eesti kalandussektorit (kalandus, vesiviljelus, kalatoodete töötlemine), et tagada muu hulgas Eesti toiduainetega varustuskindlus ja sektoris hõivatud inimestele vääriline elatustase. Toetame säästvat sisevee- ja merekalapüüki ning vee bioloogilise ressursi säilitamist koostöös teadlastega.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Eesti toidujulgeoleku tagamiseks peab kohalikul põllumehel olema Euroopa ametivennaga võrdsed toetused.”

 

Ivari Padar, põllumees ja endine eurosaadik