Regionaalareng

  • Tööhõive kasv ja võrdsed teenused kõigis regioonides
  • Head ühendused vähendavad regionaalset ebavõrdsust

Mille eest seisame:

Vajadus parandada nii linnade kui ka maapiirkondade elukvaliteeti, tagades kättesaadavad töökohad, kvaliteetse hariduse ja muud avalikud teenused, ning hoolitseda kõigi põlvkondade heaolu eest sõltumata taustast, vanusest, puudest või soost.

* Regionaalse ebavõrduse vähendamiseks diferentseerime toetusmäärasid ning loome toetusmeetmeid, mis toetavad ettevõtluse alustamist ja arendamist ning töökohtade loomist.

* Soodustame Euroopa Liidu investeeringuid eluaseme renoveerimisse, munitsipaal- (omavalitsused) ja sotsiaalkorteritesse ning kõrgkoolide ühiselamute võrku.

* Soodustame Euroopa Liidu investeeringuid kohalike kogukondade ühistoimimise edendamiseks.

* Toetame bürokraatia vähendamist toetuste taotlemisel ja investeeringute elluviimisel.

Elukohtade, töökohtade ja teenuste ebaühtlane kättesaadavus ja paiknemine sunnib inimestele peale pideva pendelrände, mille tõttu ühistransport ei vasta enam vajadustele, autostumine põhjustab kulusid nii inimestele kui ka ühiskonnale, juurdepääs haridusele, sotsiaalteenustele ja tervishoiule kannatavad. Pendelrände ja hargmaisuse tõttu nõrgeneb kohaliku kogukonna sidusus. Eesti on Euroopa ääreala ja halvema ühenduse tõttu on keeruline konkureerida rahvusvahelisel turul nii elanikel kui ka investeeringutel.

Euroopa Liidus ei tohiks olla ääremaid: head ühendused piirkondade ja liikmesriikide vahel, kiire internet ning stabiilne elektriühendus peavad olema tagatud igal pool.

* Kasutades struktuuritoetusi, suurendame Euroopa Liidu investeeringuid regionaalse taristu (teed, elektri- ja gaasitrasside võrgud, veevarustus, kanalisatsioon) arendamisse, elukvaliteedi tagamisse.

* Suurendame rahvusvahelise ja siseriikliku ühistranspordivõrgustiku investeeringuid. Aitame omavalitsustel arendada säästvat, puhast ja juurdepääsetavat ühistransporti. Euroopa Liidu algatus „Targad linnad“ peab saama reaalsuseks liikmesriikide omavalitsuste digipoliitikas.

* Parandame Eesti ligipääsetavust õhu-, mere-, maantee- ja raudteetranspordiga.

* Edendame Euroopa Liidu riikide piiriülest koostööd, toetame ühiseid projekte ja algatusi. Pöörame eraldi tähelepanu koostööle majandusarengu, transpordi ja energeetika valdkonnas.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Kogu Eesti peab elama! Toome rohkem euroraha väljaspoole suurlinnu ja vähendame bürokraatiat selle kasutamisel.”

 

Ivari Padar, põllumees ja endine eurosaadik