• Käes on viimane aeg ohjeldada kliimamuutusi ja kaitsta seeläbi keskkonda
  • Keskkonnakriisi lahendamisel ei tohi unustada inimest
  • Üleminek keskkonnasäästlikule majandusele ei tohi süvendada teisi keskkonnaga seotud väljakutseid
  • Elukeskkonna ja elurikkuse hea seisund on ühiskonna toimimise pikaajalise jätkusuutlikkuse tagatis
  • Seisame loomade, sealhulgas lemmikloomade heaolu eest

     

Mille eest seisame:

Sotsiaaldemokraadid peavad rohelise ülemineku elluviimist Eestis ja üle Euroopa üheks kõige olulisemaks Euroopa Parlamendi ees seisvaks valdkonnaks. Heaolu pole võimalik ilma jätkusuutliku ja toimiva mitmekesise keskkonnata, ilma kliimaneutraalsuseta. Püsiv heaolu on võimalik vaid siis, kui on tagatud selleks vajalikud tugisambad: liigirikkus, keskkond ja kliima. Keskkonnakriisi olulisuse mõistmist varjutavad geopoliitilised pinged maailmas, mistõttu on neist pingetest jagusaamine kriisi lahendamisel esmatähtis.

Toetame süsinikuneutraalsuse saavutamist hiljemalt 2050. aastaks, kuid seejuures ei tohi unustada peamist – inimest. Üleminekul tuleb tagada töökohtade säilimine, sotsiaalne võrdsus ja kohalike kogukondade jätkusuutlikus.

* Seisame rohesolidaarsuse eest, et inimtegevuse viimine kooskõlla hea keskkonnaseisundiga ei süvendaks, vaid vähendaks ebavõrdsust.

* Toetame sotsiaalse kliimafondi loomist ja selle otstarbekat kasutamist

* Keskkonnasäästlikumaks muutumise kõrval toetame rahvusvahelist tegevust, mis motiveerib samas suunas liikuma ka teised riigid.

* Toetame nn rohepesu piiravate reeglite kehtestamist.

* Seisame hea haridusvaldkonnas ökoloogilise ja keskkonnahariduse edendamise eest, et Euroopa inimestel oleksid vajalikud teadmised meie ees seisvate keskkonnaprobleemide mõistmiseks.

* Toetame kohalike kogukondade õigust ja võimekust oma keskkonnaprobleemide lahendamisel kaasa rääkida.

Peame kiirendama Euroopa Liidu rohelises kokkuleppes ette nähtud üleminekut keskkonnasäästlikule majandusele ja odavamale roheenergiale. Teisalt peame energiakriisi lahendamisel olema ettevaatlikud, et kasutusele võetud lahendused ei tooks kaasa ega süvendaks teisi keskkonnaga seotud väljakutseid, näiteks elurikkuse hävimist.

* Vähendame Euroopa energiasektori sõltuvust kolmandatest riikidest.

* Toetame roheenergia kasutuselevõtu kõrval energia säästlikkuse meetmeid ning hajutatud energia tootmist.

* Suurendame Euroopa Liidu toetust halvasti soojustatud elamute renoveerimiseks.

* Lõpetame tööstusliku puidu, sh pelletite põletamise elektri tootmisel toetatava tegevusena.

* Toetame biogaasi tootmisvõimekuste juurdeloomist.

* Koostame investeeringute kava üleminekuks ringmajandusele, edendades võimalikult säästvaid tootmis- ja tarbimisviise.

* Muudame jäätmete raamdirektiivi ümber ressursside raamdirektiiviks, et tagada looduslike ressursside parem strateegiline kasutus terve elutsükli vältel. Sellega vähendame esmase toorme kasutamist, pikendame toodete eluiga ja väldime jäätmeteket.

* Peame oluliseks kohaliku keskkonnasäästliku väiketootmise toetamist.

Oma tegevuses peame olema veendunud, et jääme keskkonna poolt etteantud piiridesse. Kohtades, kus oleme piire ületanud, peame astuma samme rikutu hüvitamiseks ja hea seisundi taastamiseks.

* Toetame metsade jätkusuutlikku majandamist viisil, mis arvestab elurikkusega, kohalike kogukondade vajadustega ja kliimaeesmärkidega. Selleks on vajalik ka üleeuroopalise metsaseire väljaarendamine, et saada ühtne ülevaade metsaga toimuvast.

* Peame vajalikuks mulla seisundi seiret ja hea seisundi tagamise meetmeid, taastava põllumajanduse eelistempos arendamist, sh põllumajandusmürkide ja väetiste kasutuse vähendamist. Peame vajalikuks väiketootjaid soosivate toetusmeetmete väljaarendamist.

* Toetame plastireostuse seire väljaarendamist ja meetmeid reostuse vähendamiseks.

* Rohearendused, sh energiapööre, peab arvestama elukeskkonna ja elurikkuse vajadustega.

* Astume samme Euroopa Liidus meie Läänemere ja selle kalavarude kaitseks, keskkonda ja elurikkust säästvate kestlike maaparandusvõtete kasutuselevõtuks, sh loome eeldused väetiste ja taimekaitsevahendite merre voolamise takistamiseks.

* Kalavarude taastumise tagamiseks toetame vooluvete vabastamist takistustest.

* Peame oluliseks toetuste suurendamist looduse taastamiseks ja olemasoleva elukeskkonna säilimise tagamiseks.

* Integreerime elurikkuse säilitamise kaalutluse kõigi sektorite arendustesse.

Seisame loomade heaolu arvestavate seaduste täiendamise eest, et kaitsta loomi inimese tegevuse negatiivsete mõjude eest.

* Toetame loomade heaolu arvestavate seaduste väljatöötamist, sh loomade aretamisel ja kasvatamisel, transportimisel ja teaduses kasutamisel.

* Peame oluliseks põllumajandusloomade heaolu edendamist.

* Toetame karusloomafarmide keelustamist Euroopa Liidus ja neist farmidest pärinevate toodete müügi lõpetamist.

* Seisame selle eest, et Euroopa Liitu toodavad tooted vastaksid Euroopa Liidus kehtivatele reeglitele.

* Kaalume lemmikloomadena peetavate eksootiliste loomade ja metsloomade positiivse nimekirja koostamist.

* Kaitseme lemmikloomi sellega, et karmistame lemmikloomade pidamist käsitlevaid seadusi ja suurendame inimeste teadlikkust, et paremini kaitsta loomi inimtegevuse halbade või kahjulike mõjude eest, sh muudame kohustuslikuks koerte-kasside kiibistamise ja vaktsineerimise ning andmete lemmikloomaregistrisse kandmise, hulkuvate loomade steriliseerimise/kastreerimise, tagame parema kontrolli ja järelevalve aretuste üle, et lõpetada koerte ja kasside paljundamisvabrikud.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Tagame Eesti peredele ja ettevõtetele soodsa ja puhta elektri.”

 

Jevgeni Ossinovski, Tallinna linnapea