• Euroopa eduka majanduspoliitika nurgakivideks on neljale vabadusele rajatud ühisturg, innovatsioon ja konkurentsivõime
  • Eesti e-kogemus Euroopasse!
  • Digipööre peab toimima kõigi jaoks
  • Tehisaru peab olema inimkeskne, inimene peab olema viimase otsuse tegija ja vastutaja
  • Euroopa Liidu maksupoliitika peab olema tõhus

Mille eest seisame:

Euroopa majanduspoliitika aluseks peab olema avatus, inimeste, teenuste, kapitali ja kaupade vaba liikumine ühenduse sees. Peame saama Eesti majanduse taas kasvama, et palku ja pensione edasi tõsta. Me peame kehtestama õiglased konkurentsitingimused ühisturul, sh riigiabi erandite ülevaatuse, et väikeriigid ei kannataks, ning päriselt kindlustama inimeste, teenuste, kapitali ja kaupade vaba liikumise. Strateegilistes sektorites on vaja tuua tootmine tagasi Euroopasse või seda suurendada, välispiiril aga laiendada importkaupade süsinikdioksiidi heite maksustamist.

* Peame oluliseks Euroopa Liidu strateegilist autonoomiat ja vähendame Euroopa strateegiliste sektorite sõltuvust kolmandatest riikidest, suurendame tootmisvõimsust ja tugevdame ekspordivõimekust.

* Siseturu kaitseks laiendame välispiiril süsinikuheite maksustamist ja kindlustame, et keskkonnanõuetest kõrvale hiilimisega ei saavutaks importkaup konkurentsieelist.

* Tagame, et ettevõtete ligipääs Euroopa rahastusele on seotud keskkonna- ja sotsiaalnõuete täitmisega. Euroopa Liidu siseriiklikud hankereeglid peavad arvesse võtma sotsiaalseid, soolise võrdõiguslikkuse, keskkonna ja regionaalse arengu aspekte.

* Kehtestame õiglased konkurentsitingimused Euroopa Liidu siseturul, et riigiabi ei kasutataks majandusliku eelise saamiseks teiste liikmesriikide suhtes, kuid toetame reeglite paindlikumaks muutmist strateegiliste sektorite ja regionaalse arengu toetamiseks.

* Toetame Euroopa Liidu investeeringute ja toetusmeetmete suunamist roheüleminekuks ja ringmajandusse. Laiendame õiglase ülemineku fondi kõigile rohepöörde aspektidele.

* Loome Euroopa Liidu meetmeid naiste ettevõtlikkuse ning loodus- ja täppisteadustes ja tehnoloogiasektoris osalemise toetamiseks.

* Toetame Euroopa tehnoloogiasektori tugevnemist, sh koostööd kaitsetööstusega ning tehisaru võimaluste kasutamist Euroopa majanduses. Toetame tehnoloogiaettevõtete rajamist ja uute tehnoloogiate kasutuselevõttu.

* Viime sisse täiendavad meetmed, et ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel oleks lihtsam rakendada rohkem e-lahendusi ja e-teenuseid.

* Vähendame bürokraatiat, sh lihtsustame aruannete esitamist ning normidele vastavuse tõendamist.

Digipööre on saanud Euroopa Liidu poliitika oluliseks osaks. Eesti digitaalse e- riigina peab Euroopa digitaliseerimist eest vedama. Paberist või plastist dokumendid peaksid olema pigem erand kui reegel. Reisidokumendid, nagu viisad ja passid, ning isikut tõendavad dokumendid üldiselt peavad olema kättesaadavad lihtsalt ja kaitstult nutiseadmetes.

* Toetame Euroopa e-wallet’i ehk nutitasku välja arendamist selliselt, et saaksime seda kasutada nii füüsiliselt poes kui ka kõikide digitaalsete teenuste tarbimiseks.

Digipööre on juba toonud kaasa muutusi tööturul, alustades oluliselt kasvanud vajadusega IT-spetsialistide järele ning lõpetades netis töötamise õiglase reguleerimisega. Muutustele tuleb reageerida kiiresti ja efektiivselt, nii et töötajad ei kannataks ja nende õigused oleksid tagatud. Digipöörde puhul tuleb silmas pidada ja vähendada selle mõju keskkonnale.

* Toetame platvormitöötajate tööd reguleeriva direktiivi kiiret vastuvõtmist ja rakendamist: platvormitöötajatele peavad olema tagatud töölepinguga töötajatega võrdsed tööalased ja sotsiaalsed garantiid.

* Toetame kaugtöö direktiivi vastuvõtmist: töötajad peavad teadma kaugtöö miinimumnõudeid, samuti ka töötingimusi, töö- ja puhkeajaga seonduvat.

* Peame oluliseks, et oleks sätestatud töötaja õigus olla mittekättesaadav: töötaja õigus olla tööst vabal ajal mittekättesaadav on töötaja põhiõigus.

* Toetame Euroopa Liidu laiapõhjalist digisolidaarsuse akti.

* Panustame inimeste digipädevuste tõstmisse, et edukalt kohanduda digipöördega.

* Toetame digiteadmiste e-akadeemia tegevust.

Tehisaru peab olema inimkeskne, inimene peab olema viimase otsuse tegija ja vastutaja

Sotsiaaldemokraadid on juhindunud põhimõttest, et kõik, mis on keelatud reaalses maailmas, peab olema keelatud ka digimaailmas. Oleme esikohale seadnud inimeste põhiõigused, nagu privaatsuse, isikuandmete kaitse ja diskrimineerimise vältimise. Euroopa Liit on olnud tehisaru reguleerimise teerajaja – vastu on võetud tehisaru akt. Sotsiaaldemokraatide toetusel lepiti kokku tehisaru inimkesksus ja teised eetilised põhimõtted, kaasa arvatud tehisaru usaldusväärsuse nõue.

* Juhindume sellest, et tehisaru kasutamisel peab viimane otsus jääma alati inimese teha ja vastutus inimese kanda.

* Toetame uudseid IT-lahendusi ja seisame selle eest, et uute lahenduste kasutuselevõtmisel peavad olema tagatud inimeste põhiõigused ning välistatud igasugune diskrimineerimine.

* Edendame küberjulgeolekut ja kübervastupidavust, kaitseme kriitilist taristut ja andmeid, hoiame internetiühiskonna turvalisena.

* Panustame hübriid- ja küberrünnakutevastasesse võitlusesse.

* Toetame tehisintellektil põhinevate julgeolekutehnoloogiate arendamist, pidades silmas kõiki legaalseid ja eetilisi aspekte ning rõhutades, et lõplik kontroll kriitiliste otsuste langetamisel peab alati jääma inimesele.

Võrdsema Euroopa loomiseks on oluline tõhus maksupoliitika, mis välistab maksudest kõrvalehiilimise ning võimaldab rahastada vajalikke avalikke teenuseid ja vähendada piirkondlikke erinevusi. Maksustamine peab jääma liikmesriikide kompetentsi, aga mõnel juhul on vajalik üleeuroopaline lähenemine ehk Euroopa maks, mis aitab vältida maksuparadiiside ja ebamõistlike erisuste tekkimist.

* Toetame suurkorporatsioonide õiglast maksustamist. Piirame kahjulikku maksukonkurentsi ja maksudest kõrvalehiilimist, ühtlustades ettevõtete kasumite maksustamist.

* Digihiidude maksustamisel eelistame globaalset lahendust OECD juhtimisel, alternatiivina toetame ühtse üleeuroopalise maksu kehtestamist.

* Piirame maksude optimeerimist, mis halvendab avalike teenuste rahastamist.

* Toetame kõigi töötamise vormide puhul nii tulumaksu, sotsiaalmaksu kui ka töötuskindlustusmakse tasumise kohustust, et laiendada sotsiaalseid garantiisid kõigile töötajatele ja ka üheinimeseettevõtetele.

* Toetame suurettevõtete ülikasumite õiglast maksustamist, eelkõige digitehnoloogia, panganduse ja energeetika valdkonnas.

* Toetame ettevõtete kasumite kasvust tingitud hinnatõusu ohjeldamist ühise Euroopa raamistiku kaudu. Toetame ettenägematute kasumite maksustamist, eriti pangandus- ja energiaturul, ning toetame digimaksu.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Uuest majandusest peavad võitma kõik Eesti piirkonnad.”

 

Riina Sikkut, terviseminister, endine majandusminister