Turvalisus ja migratsioon

  • Eesti ja Euroopa Liit vajavad tasakaalustatud rändepoliitikat
  • Inimeste kasutamine ränderündeks on lubamatu!
  • Euroopa Liidu piiriturvalisus peab kasvama

Mille eest seisame:

Sotsiaaldemokraadid tunnistavad, et ränne on reaalsus, mis toimub olenemata sellest, mida me sellest arvame. Inimesed vahetavad elukohta eri põhjustel: on neid, kes põgenevad sõja ja tagakiusamise eest (pagulased), ja neid, kes lähevad teise riiki õppima või tööle või abielluvad.

Sotsiaaldemokraadid tervitavad migratsiooni- ja asüülipakti vastuvõtmist ja loodavad, et õigusakte hakatakse rakendama heas usus ja vastutustundlikult. On väga oluline, et lõpuks on Euroopa Liidul ühtne õigustik, mis reguleerib asüüli- ja migratsioonijuhtimise kõiki etappe alates Euroopa Liitu saabuvate ebareeglipäraste migrantide taustauuringutest, biomeetriliste andmete võtmisest, asüülitaotluste esitamise ja menetlemise protseduuridest, reeglitest selle kindlaks tegemiseks, milline liikmesriik vastutab asüülitaotluse menetlemise eest. See raamistik peab sätestama koostöö ja solidaarsuse liikmesriikide vahel ning selle, kuidas tegelda kriisidega, sh olukordadega, kus migrandid on muudetud ründevahendiks.

Tööjõupuudust leevendavad sisserändajad peab liikmesriik saama ise valida. Seeläbi tagame, et Eestisse saabuvad need inimesed, kes ka meie ühiskonda ja majandusse panustavad. Lisaks on vaja üle vaadata ka Euroopa Liidu elamisloa nõuded ning tagada, et julgeolekuohu korral on liikmesriigil rohkem võimalusi inimese elamisloa kehtetuks tunnistamisel ja riigist välja või lähteriiki tagasi saatmisel.

Sotsiaaldemokraadid ei toeta illegaalset migratsiooni. Inimeste ärakasutamine ränderündeks ei tohi normaliseeruda. Euroopa Liit peab sätestama üheselt ja selgelt, et ründeks kasutatavad inimesed ei pääse liikmesriiki. Rahvusvahelise kaitse süsteemi ärakasutamine relvana on reaalsus ning vajab Euroopa Liidult jõulisi vastusamme. Otsustavalt tuleb tegeleda ka juurprobleemiga, s.o organiseeritud kuritegevusega inimkaubanduses.

* Toetame täiendavate meetmete kasutuselevõtmist võitluses ränderündega.

Sotsiaaldemokraadid peavad ülioluliseks inimestele turvalise keskkonna loomist. Selleks on vaja tõhustada infovahetust ja koostööd liikmesriikide julgeolekuteenistuste vahel ning tugevdada politsei ja piirivalve koostööd üle Euroopa. Koostöö tõhustamine on oluline nii organiseeritud kuritegevuse kui ka terrorismikuritegude ennetamisel, tõkestamisel ja lahendamisel.

Praegu suunatakse rände-, piirihalduse ja siseturvalisuse valdkonda alla 2% Euroopa Liidu eelarve kogumahust ning see võib jääda ebapiisavaks, eriti arvestades julgeolekuolukorda Euroopa Liidu idapiiril.

* Toetame rahastuse suurendamist 3%-ni Euroopa Liidu eelarvest.

* Tulenevalt Venemaa agressorriigi staatusest peame möödapääsmatuks eraldi Euroopa Liidu idapoolsete liikmete varjumiskohtade kaasrahastamist.

* Toetame piirikaitserajatiste ehitamist Euroopa Liidu vahenditest.

* Euroopa Liidu toel tuleb välja arendada Euroopa Liidu idapiiri kattev droonide seire ja tõrje süsteem. Piiril peab kõik olema nähtav ning peame olema kindlustatud mittesõbralike riikide operatsioonide vastu.

* Toetame Euroopa Liidu välispiiri haldamise agentuuri Frontex tugevdamist ning isikkoosseisu suurendamist.

* Töötame jätkuvalt selle nimel, et Eesti idapiir ehk Euroopa Liidu välispiir kujuneb terves Euroopa Liidus standardiks.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Peame välistama ebaseadusliku rände kasutamise relvana Euroopa vastu.”

 

Vootele Päi, siseministri nõunik