Töö, tervis ja sotsiaalne kaitse

  • Tugev Euroopa on solidaarne Euroopa, kus on tihe sotsiaalne turvavõrk
  • Kõik inimesed peavad olema hoitud
  • Töö peab tagama väärika äraelamise
  • Tervis on inimese suurim rikkus, mida tuleb hoida ja kaitsta

Mille eest seisame:

Ebavõrdsuse ja vaesuse vähendamine loob ühiskonna, kus kõigil on parem elada. Euroopa Liidu eesmärgid on kokku lepitud sotsiaalõiguste sambas: kodu, töö, palk, tervis ja vajadusel toe saamine – need ei ole Euroopa Liidus luksus, vaid peavad olema kättesaadavad igale kodanikule. Sotsiaalõiguste sambas kokku lepitud põhimõtted on vaja rakendada. Seisame selle eest, et töötajatel oleks õiglane töötasu ja kindlustatud miinimumsissetulek. Peame oluliseks, et kõigil oleks ligipääs tervishoiuteenustele ja elukestvale õppele, võimalused töö- ja eraelu ühitamiseks ning tagatud väärikas hoolekanne.

Tugeva ühiskonna mõõduks on see, kuidas ta hoolitseb kõige nõrgemate – laste, puudega inimeste ja eakate eest. Tänapäeval seisab ligikaudu üks neljast lapsest Euroopas silmitsi vaesusriskiga ja see mõjutab nende tulevikku. Euroopa vajab töökäsi, seega on oluline aidata tööturule puudega inimesi ja hoida tööturul eakaid. Eesti on vanemaealiste vaesuse poolest Euroopas esirinnas, suures vaesusohus on ka üksikvanemad.

* Toetame Euroopa sotsiaalõiguste samba kõigi 20 põhimõtte rakendamist.

* Viime ellu Euroopa lastegarantii, mis tagab igale lapsele juurdepääsu kvaliteetsele lastehoiule, haridusele, eluasemele, toidule ja arstiabile.

* Igal inimesel peab olema kodu. Selleks suuname eluaseme kvaliteedi parandamiseks mõeldud renoveerimistoetused haavatavatele ühiskonnagruppidele, soodustame omavalitsuste investeeringuid sotsiaalelupindade loomiseks, reguleerime lühiajarenti ja toetame algatusi taskukohase eluaseme tagamiseks.

Tööjõu vaba liikumine on Euroopa Liidu kodanike põhiõigus. Samas tuleb töötamise eest maksta õiglast töötasu, luua kõigile töötajatele kindlustunne äraelamist võimaldava miinimumsissetuleku abil ning toetada töö- ja eraelu ühitamist. Tööelu muutumine ei tohi tulla töötaja õiguste ja võimaluste arvelt.

* Kehtestame Euroopa Liidu miinimumsissetuleku vähemalt 50% keskmisest palgast.

* Viime järk-järgult ellu neljapäevase töönädala. Sealjuures säilib töötasu ning tekib võimalus enesetäiendamiseks ja uute oskuste õppimiseks.

* Kaitseme töötajate õigusi: laiendame töötingimuste ühiselt kokkuleppimist töötajate ja tööandjate vahel ehk ametiühingute liikmesust ja kollektiivlepingutega katvust. Soodustame tasustatud praktikat.

* Ajakohastame tööelu reguleerivaid seadusi ja maksundust; soodustame paindlike ja toetavate töökohtade loomist erivajadusega inimeste ja eakate tööturul hoidmiseks; tagame platvormitöö direktiiviga sotsiaalsed garantiid ka digiplatvormil töötajatele; takistame ebaseadusliku välistööjõu ja renditöö ärakasutamist ning ebaausat konkurentsi Euroopa Tööjõuameti volituste tugevdamisega.

Igal Euroopa Liidu kodanikul on õigus taskukohastele kvaliteetsetele ravimitele ja arstiabile. Seetõttu seame eesmärgiks jõuda ühtse ja universaalse ravikindlustuseni kõigis liikmesriikides. COVID-19 pandeemia näitas Euroopa Terviseliidu vajalikkust, et koostöös reageerida üle piiri levivatele terviseohtudele, hankida vaktsiine ja ravimeid ning parandada kriisivalmidust.

* Tagame vajalike ravimite kättesaadavuse. Selleks ajakohastame ravimiseadusi, motiveerime tootjaid tulema kõigi liikmesriikide turgudele, suuname arendustööd tervisemuredele, millel tänapäevast ravimit ei ole, reageerime koostöös tarneraskustele ning kindlustame ühtse turu toimimise ka ravimite puhul.

* Kindlustame ravimite kriitiliste toimeainete strateegilise autonoomia, sest Euroopa patsientide tervis ei tohi sõltuda senisel määral kolmandatest tootjariikidest ja rahvusvaheliste tarneahelate toimimisest. Selleks soodustame liikmesriikides ravimitootmise loomist ja hangetel Euroopa Liidus toodetud ravimeid.

* Tugevdame teaduskoostööd ja terviseandmete kasutamist uute tehnoloogiate ja teenuste loomiseks, tõenduspõhiste sekkumiste juurutamiseks ning Euroopa vähivastase võitluse kava rakendamiseks.

* Toetame Tallinna Haigla rajamist Euroopa Liidu vahenditega.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Igaüks peab saama oma palga või pensioniga väärikalt ära elada.”

 

 

Tanel Kiik, Riigikogu liige, endine sotsiaalminister