Meie eesmärk on hoida Eesti metsi nii, et säiliks elurikkus, metsad leevendaksid kliimamuutusi ning metsast saadud puit tooks ühiskonnale maksimaalset kasu.

Esimene tõeline keskkonnaminister

Üle pikkade aastate oli sotsiaaldemokraadist keskkonnaminister Madis Kallas esimene, kes ministriks saades julges jõuliselt seista Eesti metsade raiemahu vähendamise eest. Ta tegi valitsusele ettepaneku vähendada riigimetsa raiemahte 10% ehk 9 180 hektarini aastas.

Esitasime valitsusele ka pikaajalise metsanduse arengukava, mis jaanuaris jõuduis ka Riigikogusse.  Arengukava tervikuna rõhutab veelgi enam metsanduse rolli elurikkuse tagamisel ja kliimamuutuste leevendamisel.

Vaata ka: https://valimised.sotsid.ee/madis-kallas-rohepidurit-tombame-oma-tervise-ja-laste-tuleviku-arvelt/

 

Mets on elu

Ühe jaoks on mets elukoht ja kodumaja ümbrus, teisele töökoht ja sissetulek, paljudele ka koht, kus käia jalutamas ning seeni-marju korjamas. Üle poole Eestist (51,3 protsenti) on kaetud metsamaaga, mis on kodu vähemalt 20 000 erinevale liigile.

Aga mets on oluline ka inimese elu igapäevaste vajaduste rahuldamiseks. Tänu puidule saame ehitada maju, need soojaks kütta ja mööbliga sisustada. Metsade käekäik mõjutab meie planeedi kliimat ja sellega meie kõigi tulevikku. Mets on ise järjest vastuvõtlikum kliimamuutuste mõjudele ning ka sellega peame üha rohkem arvestama. Liiga intensiivne metsa majandamine võimendab elurikkuse kriisi ja kliimamuutusi ning hävitab inimeste kodutunde seisukohalt olulised metsad.

 

Sotsid on kõige metsa- ja kliimasõbralikum erakond Riigikogus

Mõistame oma vastutust tulevaste põlvkondade ees hoida Eesti loodust ja elurikkust, peatada raiskamist ning jõuda looduse ja kliimaga arvestava majanduseni.

  • Vähendame Eesti metsade raiemahtu. Viime raiemahu järk-järgult jätkusuutlikule elurikkust hoidvale tasemele – 8 miljoni tihumeetrini aastas, suurendades puidusektori lisandväärtust ja säilitades töökohad.
  • Maksame raiemahtude vähendamiseks, metsa ja elurikkuse säilitamiseks erametsaomanikele kompensatsiooni.
  • Tagame aastaks 2030 Eesti ülemineku taastuvenergiale. Arendame välja meretuulepargid ja soosime päikeseenergia hajutatud väiketootmist.
  • Võtame vastu kliimaseaduse, mis seab selged eesmärgid ja annab seaduslikud raamid otsuste tegemiseks kõigile valitsemistasanditele ja sektoritele.
  • Moodustame teadlastest koosneva alalise kliimanõukogu, mille ülesandeks on varustada valitsust värskeima teadusinfoga ning seirata kliimaeesmärkide saavutamiseks rakendatud meetmete piisavust.
  • Koostöös kohalike kogukondadega suurendame kaitstavate alade pindala Eestis 30%-ni maismaa- ja merealadest.

Väärindame puitu ja loome paremaid töökohti

Praegu eksporditakse puitu toormaterjalina olulises mahus Eestist välja, sellele olulist lisandväärtust andmata. Sotsiaaldemokraadid pakuvad meetmeid puidule kõrgema lisandväärtuse andmiseks. Näiteks mööblitööstuses on suhteliselt vähese puiduvajadusega aastaringselt tööd palju inimesi. Samal ajal on puidus olev süsinik pikemaks ajaks seotud edasi mööblitoodangusse.

Kõrgemapalgaliste töökohtade loomine ja töötajatele ümberõppe võimaldamine läbi metsandussektori õiglase ülemineku toetuste on ka metsanduse arengukava väga oluline osa – selleks on juba planeeritud kümned miljonid eurod, mis tuleb õiglaselt ja võimalikult suure kasuteguriga metsandusega seotud ettevõttete arenguhüppesse suunata. Tulemuseks on väiksem raiemahu vajadus ja samas tasuvamad töökohad.

 

Vaata ka meie valimisprogrammi: https://valimised.sotsid.ee/teemad/keskkond/