Võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine

  • Euroopa Liit on väärtuste liit
  • Naiste õigused on inimõigused ja sooline võrdõiguslikkus ühiskonna küpsuse näitaja
  • Seisame jätkuvalt LGBT+ inimeste õiguste eest!
  • Vanus ei ole takistus
  • Puue pole puudus

Mille eest seisame:

Inimõiguste austamine ja kaitse aitavad luua avatud ühiskonda, mis põhineb väärikusel, võrdsusel ja õiglusel. Sotsiaaldemokraadid seisavad järjekindlalt inimõiguste ja põhiõiguste eest nii Eestis, Euroopas kui ka rahvusvaheliselt. Igasugune diskrimineerimine peab olema keelatud ja tähtis on vastuvõetud diskrimineerimisvastaste direktiivide järjekindel rakendamine, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid oleksid avatud ja kaasavad ühiskonnad.

Naised on pool inimkonnast ja ometi on naiste osalus poliitikas ja ettevõtluses tagasihoidlik, naistevastane vägivald aga endiselt levinud ja varjatud. Pariteetsuspõhimõte ja vägivallavaba elu peavad saama reegliks ning läbipaistvad tööle võtmise tingimused ja avalikud palgad aitavad vähendada soolist palgalõhet.

* Toetame vaheldumisi nais- ja meeskandidaatidest koosnevate nn triibuliste nimekirjade elluviimist valimistel.

* Võrdse töö eest võrdne palk tagab naiste suurema majandusliku sõltumatuse. Selle saavutamiseks teeme avalikuks kõik avaliku sektori töötajate palgad, olenemata töötamise vormist, ja soovitame sama põhimõtet ka erasektorile.

* Rakendame direktiivi, mis sätestab, et riigiettevõtete juhtkondades ei ole kumbki sugupool esindatud alla 40%.

* Taotleme naistevastase vägivalla vastu võitlemise raamdokumendi Istanbuli konventsiooni täielikku rakendamist. Tagame ohvritele kohese kriisiabi ja igakülgse toetuse vägivallaringist pääsemiseks. Arendame ohvrisõbralikuma kriminaalmenetluse ja kohtumenetluse läbiviimist. Eritähelepanu tuleb pöörata eakatele naistele.

* Toetame Euroopa Liidu naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise direktiivi vastuvõtmist, mis sätestab vägistamise mõiste nõusoleku puudumise kaudu ning kriminaliseerib internetivägivalla.

* Toetame soolist võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimise põhimõtte rakendamist kõigis eluvaldkondades.

Sotsiaaldemokraadid on seisnud järjekindlalt LGBT+ inimeste õiguste ja vabaduste eest. Oleme veendunud, et ühiskonna tugevuse aluseks on ühtsus ja mitmekesisus. Igal inimesel on õigus olla, kes ta on, ja armastada, keda ta soovib.

* Toetame Euroopa Komisjoni ettepanekuid LGBT+ strateegia paremaks kohaldamiseks.

* Seisame selle eest, et poliitiliste tegevuskavade planeerimisel ja õigusaktide vastuvõtmisel arvestatakse LGBT+ huvidega. Parandame ühiskonna teadlikkust LGBT+ teemadest, et kõrvaldada sotsiaalsed barjäärid, mis takistavad LGBT+ inimestel elada vabalt ja väärikalt.

Noored on meie tulevik ja noortel peab olema võimalus rääkida kaasa nende tulevikku puudutavates küsimustes kõigil poliitilistel tasanditel. Noorte paremad tulevikuväljavaated tugevdavad kogu ühiskonda ja õiged oskused aitavad neil paremini hakkama saada konkurentsitihedal tööturul. Eakad rikastavad ühiskonda ning eakate panust ühiskonda tuleb õiglaselt hinnata.

* Seisame selle eest, et noored saaksid alates 16. eluaastast valida lisaks kohalikele omavalitsustele ka Riigikogu ja Euroopa Parlamenti.

* Jätkame noortegarantii toetamist ja laiendamist, et kõik alla 25-aastased noored saaksid kvaliteetse tööpakkumise, jätkuõppe võimaluse, õpipoisiõppe või praktikapakkumise kuni neli kuud pärast töötuks jäämist või haridussüsteemist lahkumist.

* Toetame Erasmus+ programmi jätkamiseni nii, et kasu saaksid kõik noored, hoolimata nende sotsiaalsest taustast.

* Tegutseme selle nimel, et arusaam ealise diskrimineerimise lubamatusest jõuaks igasse eluvaldkonda. Toetame eakate aktiivset osalust ühiskonnaelus, ka poliitikas. Seisame vanusel põhineva diskrimineerimise kaotamise eest kogu ühiskonnas, ka tööturul.

Puuetega inimesed on väärtuslik ja lahutamatu osa meie ühiskonnast, kelle õigused peavad olema kaitstud. Puuetega inimestel peab olema õigus ja võimalus osaleda Euroopa Liidu ja Eesti poliitilises ning avalikus elus.

* Tagame puuetega inimestele vaba juurdepääsu valimistele ning õiguse kandideerida valimistel. Sealjuures tuleb vaadata üle intellektipuudega inimeste õigus osaleda valimistel.

* Puuetega inimesed peavad saama ühiskonnaelus osaleda samaväärselt kõigi teistega. Peame väga oluliseks Euroopa Liidu puuetega inimeste õiguste strateegia (2021–2030) täielikku ja tulemuslikku rakendamist. Puuetega inimeste ja nende perede toetamiseks peavad kõik poliitikameetmed ja -tavad hõlmama puude vaatenurka.

* Toetame Euroopa Liidu puuetega inimese kaardi ja parkimiskaardi kiiret kasutuselevõtmist.

* Toetame Euroopa Puuetega Inimeste Parlamendi tegevust ning Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajate osalemist selles.

* Seisame avaliku ruumi, info ja teenuste ligipääsetavuse eest Euroopa Liidus kõigile kodanikele.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Hindame ja väärtustame iga inimest ja iga peret Eesti ühiskonnas.”

 

Natalie Mets, Tallinna öölinnapea