Tõstame vanaduspensioni 1200 euroni ja kolmekordistame puudetoetuse

 

 

Sotsiaaldemokraadid seisavad selle eest, et eakad suudaks tohutus hinnatõusus väärikalt toime tulla. Kuna meil on juba Euroopa keskmised hinnad, siis peavad oluliselt tõusma ka pensionid:

 • Tõstame vanaduspensioni 1200 euroni, kuid mitte vähem kui 50%-ni keskmisest palgast. Eesti riigi kulutused vanaduspensionile on ühed väiksemad Euroopas. Pensionite iga-aastane indekseerimisega tagame, et pensionid kasvavad koos hinna-ja palgatõusuga.
 • Kehtestame pensioni alampiiriks 400 eurot, kuid mitte vähem kui kahekordne toimetulekupiir. Selleks, et suur lõhe sissetulekutes ei kanduks üle ka pensionitesse, toome riiklikusse pensionisüsteemi alampensioni mõiste – vähemalt 15 aastase tööstaažiga inimene saab vähemalt 400 euro suurust pensionit.
 • Kolmekordistame pensionäride puudetoetuse.
 • Kasvatame tööandjapensioni. Kui Rootsis panustab 90% töötajate pensionikogumisse ka tema tööandja, siis Eestis teeb seda vaid väga väike osa. Tööandjapensioni soodustamiseks vähendame maksukoormust – senise 33% sotsiaalmaksu asemel tasub tööandja oma töötaja pensionimakse eest vaid 13% ehk sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa.

 

Koduteenused

 

Sotsiaaldemokraadid seisavad selle eest, et inimesed saaksid elada väärikalt ja kaua iseseisvalt oma kodus.  Suuname omavalitsustele koduteenuse arendamiseks lisavahendeid. Eakalt võetava tasu suurus ei või olla suurem kui 10% igakuisest sissetulekust.

 

Hooldekodukoht pensioni eest

 

Mõnel juhul on just hooldekodu väärikaks vananemiseks sobivaim paik Sotsiaaldemokraatide eestvõttel lahendas valitsus aastakümneid kestnud mure – ALATES 1. JUULIST 2023 muutub koht hooldekodus abivajajatele pensioni eest kättesaadavaks ja perekond ei pea enam lähedase eest maksma juurde teist sama suurt osa.

Tagame selle viimaste aastate olulisima hooldereformi elluviimise, et hinnatud vajaduse korral saaks hooldekodu koha pensioni eest.

Vaata: https://valimised.sotsid.ee/lubadus/hooldekodukoht-pensioni-eest/

 

Hoitud eakad ja nende hooldajad

 

Vananemine on loomulik. Selleks, et eakad inimesed saaksid olla õnnelikud, tuleksid eluga iseseisvalt toime, oleksid ühiskonnas nähtavad ja mõjukad:

 • Rajame piirkondadesse vanemaealiste teenusmaju, et pikendada eakate iseseisvat toimetulekut.
 • Toetame eakate aktiivset osalemist ühiskonnas, kultuurielus ja tervisespordis ning nende õppimist ja enesearendamist.
 • Muudame füüsilise ligipääsetavuse erivajadustega inimestele nõudeks kõigi hoonete ehitamisel ja renoveerimisel, avaliku ruumi rajamisel ja ühistranspordis.
 • Parandame teenuse kvaliteeti hooldekodudes, sealjuures kehtestame üldhooldusteenuse kvaliteedinõuded, hooldekodudes peab olema kättesaadav tervishoiuteenus, sh geriaatriteenus ja hingehoidjad. Suurendame tegevusjuhendajate suhtarvu hoolealuste kohta.
 • Toetame viipekeele- ja kirjutus- ja kirjeldustõlke teenuse osutamist.
 • Arendame teenuseid dementsete ja voodihaigete eakate hooldamiseks nii kodus kui ka hooldekodus.

 

Väärtustame hooldajaid

 

 • Vähendame hooldustöötajate töökoormust ning lepime kokku hooldustöötajate miinimumpalga.
 • Töötame välja omastehooldajate seaduse, millega reguleerime hooldaja lepingu ja selle tingimused, tagame sotsiaalsed garantiid omastehooldajatele, võimaldame nii töötavatele kui ka mittetöötavatele hooldajatele tasustatud puhkust ning ühtlustame töötasud kohalikes omavalitsustes.

Tagame igaühele väärikuse ja toimetuleku. Vaid hoolides ja ühte hoides on Eesti tugev ja kestame rahvana üle aegade. Toimetulek on julgeolek!