KODU KORDA!

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna programm 

Kohtla-Järve linnavolikogu 2021. aasta valimisel

Kohtla-Järve linn on meie kodu. Me soovime kodu korras hoida. Me kandideerime, sest näeme, et linnajuhtimises, linnamajanduses, sotsiaalvaldkonnas, keskkonnahoius ja mitmes teises valdkonnas on meie linnas asjad korrast ära. Me teame, kuidas kodu korda teha, me oskame kodu korda teha.

Vali sotsiaaldemokraadid! Teeme Kohtla-Järve korda!

Linnajuhtimine korda!

 • Lõpetame linnavolikogu esimehele palga maksmise, jättes alles hüvitise summas mitte rohkem kui 25% linnapea palgast.
 • Lõpetame linnavalitsuse liikmete ja ametnike linnavolikogu komisjonidesse ja linnaosalusega ettevõtete nõukogudesse kuulumise tasustamise.
 • Kehtestame nulltolerantsi korruptsiooni ja huvide konflikti suhtes.
 • Valime linnapea ja teised ametnikud ainult avaliku konkursi korras, vähendame abilinnapeade arvu seniselt neljalt kahele.
 • Tagame linnavolikogu revisjonikomisjoni sõltumatuse, valides sinna linnajuhtidega mitteseotud inimesed ning esimeheks opositsiooni esindaja.
 • Muudame linnavolikogu istungid avatumaks, tehes veebiülekandeid ja muutes stenogrammid avalikuks.
 • Parandame linnavalitsuse avalikku kommunikatsiooni ja elanike informeerimist, seame sisse ööpäevaringse telefoni, et linnaelanikud saaksid operatiivselt linna probleemidest teada anda.
 • Suurendame infotehnoloogia kasutuselevõttu linnajuhtimises.
 • Muudame linna eelarve läbipaistvamaks ja linnakodanikele arusaadavamaks.
 • Taastame täieõiguslikud linnaosad koos eraldiseisvate arengukavade ja linnaelanike suurema kaasatusega linnaosade juhtimisse.

Elamumajandus korda!

 • Leiame koos korteriühistutega lahenduse mitmekorruseliste elamute parkimisprobleemidele, eraldades vajadusel ühistutele linna maad.
 • Korrastame korteriühistute toetamise süsteemi.
 • Suurendame korteriühistute toetust elamute kordategemisel, sisehoovide korrastamisel ja lastele turvaliste mänguväljakute loomisel.
 • Seame linna kasuks sundvaldused avalikus kasutuses olevatele korteriühistute sõidu- ja kõnniteedele, et neid paremini korras hoida.
 • Toetame hoonete omanikke fassaadide korda tegemisel.
 • Toetame linna erinevates osades asumiseltside teket ja tegevust, k.a ürituste korraldamist.
 • Toetame koristustalguid ja muid rahvaalgatusi, et linna elukeskkond muutuks puhtamaks ja turvalisemaks.
 • Anname noortele peredele munitsipaalmaad individuaalelamute ehitamiseks.

Linnakeskkond korda!

 • Paigaldame linna rohkem videokaameraid ja ühendame need korrakaitseorganite süsteemi.
 • Puuderaie puhul tegutseme põhimõttel „kui raiud, istuta asemele“.
 • Korrastame linna teede registri ning koostame pikaajalise linnatänavate remondi strateegia, pakume korteriühistutele tuge teede korda tegemisel.
 • Loome koostöös erasektoriga kaasaegse, multifunktsionaalse bussijaama Järve linnaossa, mille asukoha selgitame välja linnaelanikelt arvamust küsides.
 • Vaatame üle Ahtme linnaosa üldplaneeringu, välistades seal kõrgema ohutasemega tööstuse rajamise.
 • Teeme linnapargi tiigi ametlikuks ja ohutuks ujumiskohaks ning likvideerime ohtliku linna välibasseini.

Sotsiaalvaldkond korda!

 • Laiendame ja mitmekesistame pakutavate sotsiaalteenuste ringi, parandame puuetega inimeste informeerimist seoses nende õiguste ja võimalustega.
 • Muudame kõik linna munitsipaalasutused ligipääsetavaks.
 • Loome linna sotsiaalmaja, mille elanikele on tagatud inimväärsed elamistingimused.
 • Teeme ohutuks ja elamisväärseks ka linna sotsiaal- ja munitsipaalkorterid.
 • Toetame linnas tegutsevaid vabatahtlikke ühendusi, mis panustavad kogukonna turvalisusesse.

Haridus- ja kultuurivaldkond korda!

 • Tõstame koolides, lasteaedades, noortekeskustes ja huvikoolides pedagoogilisse töösse kaasatud spetsialistide tasu õpetajate tasemele.
 • Loome motivatsioonisüsteemi toomaks noori spetsialiste linna haridusasutustesse.
 • Laiendame vaba aja veetmise võimalusi linna väiksemates osades, taastame Kaevurite päeva tähistamise linna tähtpäevana.
 • Loome linnakodanike loomingulistele projektidele läbipaistva toetamisfondi.
 • Saavutame Järve (eesti) kooli üleandmise riigile.
 • Pakume igakülgset tuge eesti keele õpetamisele linna koolides ja lasteaedades.

Noorsootöö ja spordivaldkond korda!

 • Loome noortekeskuse Järve linnaossa, korraldame linna noortele suvised õpilasmalevad.
 • Moodustame linnavolikogu juurde noortevolikogu koos noorte esindusega kõigis volikogu  komisjonides ja sõnaõigusega eelarve ning teiste õigusaktide arutamisel.
 • Laiendame mobiilse noorsootöö võimalusi linna väiksemates osades.
 • Mitmekesistame ja suurendame laste ja noorte huvitegevuse võimalusi, mitte vähendades selle rahastamist.
 • Tagame kõigile linnas elavatele lastele rahalise toe spordi tegemiseks.
 • Loome kõigisse linnaosadesse spordiväljakud, kus saab värskes õhus sporti teha.

 

ДОМ – В ПОРЯДОК! 

Программа Социал-демократической партии на выборах горсобрания Кохтла-Ярве в 2021 г.

Кохтла-Ярве – это наш дом. Мы хотим, чтобы наш дом был в порядке. Мы баллотируемся, потому что видим, что в управлении городом, в городском хозяйстве, в социальной сфере, в сфере охраны окружающей среды и по многим другим направлениям дела в нашем городе не в порядке. Мы знаем, как и в состоянии навести порядок.

Голосуй за социал-демократов! Наведем в Кохтла-Ярве порядок!

Управление городом в порядок!

 • Прекратим платить зарплату председателю городского собрания, оставив только т. н. компенсацию в сумме не более 25% зарплаты мэра.
 • Прекратим оплачивать участие членов горуправы и городских чиновников в работе комиссий горсобрания и советах предприятий с городским участием.
 • Введем принцип нулевой толерантности по отношению к коррупции и конфликту интересов.
 • Выбираем мэра и других чиновников только путем публичного конкурса, уменьшив число вице-мэров с нынешних четырех до двух.
 • Обеспечим независимость ревизионной комиссии горсобрания, выбирая в нее людей, не связанных с горуправой, а председателем – представителя оппозиции.
 • Сделаем заседания горсобрания более открытыми, обеспечив видеотрансляцию и сделав стенограммы публичными.
 • Улучшим публичную коммуникацию горуправы и информирование населения, введем круглосуточный телефон для оперативного сообщения горожан о городских проблемах.
 • Сделаем городской бюджет более прозрачным и понятным для горожан.
 • Восстановим полномочия городских частей с собственной программой развития и привлечением горожан к управлению городскими частями.

Жилищное хозяйство в порядок!

 • Найдем вместе с товариществами решение проблемы парковки у многоквартирных домов, выделив, при необходимости, товариществам городскую землю.
 • Упорядочим выделение поддержки квартирным товариществам и увеличим пособия квартирным товариществам на приведение домов в порядок, облагораживание дворов и создание безопасных детских площадок.
 • Инициируем передачу во владение городом принадлежащих товариществам дорог и тротуаров, являющихся в действительности дорогами общего пользования, для поддержания их в порядке.
 • Поддержим владельцев зданий в приведении фасадов в порядок.
 • Поддержим создание в разных городских частях народных движений и их деятельность, в том числе организацию мероприятий.
 • Поддержим организацию толок по уборке и прочих народных начинаний, чтобы сделать городскую среду более чистой и безопасной.
 • Отчуждим молодым семьям муниципальную землю под строительство индивидуального жилья.

Городскую среду в порядок!

 • Установим в городе больше видеокамер, присоединив к общей системе полиции.
 • При вырубке деревьев в городе действуем по принципу “если рубишь, то посади взамен”.
 • Приведем в порядок регистр дорог, составим долговременную стратегию ремонта городских дорог, предлагая поддержку и товариществам для приведения дорог в порядок.
 • Создадим в сотрудничестве с частным сектором современный, мультифункциональный автовокзал в Ярвеской части, его расположение определим с участием мнения жителей.
 • Пересмотрим детальную планировку Ахтмеской части города, исключив создание промышленности с высоким уровнем опасности.
 • Превратим пруд в городском парке в официальное и безопасное место для плавания и ликвидируем опасный городской бассейн на свежем воздухе.

Социальную сферу в порядок!

 • Расширим и разнообразим круг предлагаемых социальных услуг, улучшим организацию информирования людей с особыми потребностями о их правах и возможностях.
 • Превратим все городские учреждения в доступные для людей с особыми потребностями.
 • Создадим социальный дом, обеспечивающий человеческие жилищные условия.
 • Сделаем безопасными и пригодными для жилья принадлежащие городу квартиры.
 • Поддержим действующие организации добровольцев, которые способствуют повышению безопасности в городе.

Сферу образования и культуры в порядок!

 • Поднимем заработную плату специалистам, занимающимся педагогической деятельностью в школах, детсадах, молодежных центрах и школах по интересам, до зарплаты учителей.
 • Создадим мотивационную программу для привлечения в школы молодых специалистов.
 • Расширим возможности проведения свободного времени в небольших городских частях, возродим традицию празднования Дня шахтера как городского праздника.
 • Создадим прозрачный фонд поддержки творческих проектов горожан.
 • Добьемся передачи Ярвеской (эстонской) школы государству.
 • Окажем всестороннюю поддержку изучению эстонского языка в школах и детсадах города.

Молодежную работу и спорт в порядок!

 • Создадим молодежный центр в Ярвеской части города, организуем летние ученические дружины для молодежи.
 • Создадим при горсобрании молодежный парламент с представителями во всех комиссиях горсобрания и правом слова при обсуждении городского бюджета и других правовых актов.
 • Расширим возможности мобильной молодежной работы в небольших городских частях.
 • Разнообразим и увеличим возможности деятельности по интересам для детей и молодежи, не уменьшая ее финансирование.
 • Обеспечим финансовую поддержку для занятий спортом всем живущим в городе детям.
 • Создадим спортивные площадки во всех частях города для свободного занятия спортом на свежем воздухе.